INFORMACJA

Administratorem danych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców AMIGO z siedzibą w Lublinie, przy ul Krakowskie Przedmieście 60

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) (Ustawy), w tym rozpatrywania i załatwiania wniosków, podań i innych wystąpień dotyczących spraw uregulowanych w tej ustawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenia),

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres, wynikający z Ustaw oraz przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ww. przepisów prawa.
Do przetwarzania danych osobowych:
1) w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138) nie mają zastosowania:
a) art. 13 ust. 3, 15 ust. 3, art. 18 oraz art. 21 ust. 1 i 4 Rozporządzenia,
b) art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia, jeżeli mogłoby to wpływać na ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą.
2) w przypadku rozpatrywania i załatwiania wniosków, podań i innych wystąpień dotyczących spraw uregulowanych w ww. ustawie o kierujących pojazdami, OSK nie stosują art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia, jeżeli mogłoby to wpływać na ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą